پرسشنامه سبکهای دفاعی مشتمل بر ۴۰ عبارت خودسنجی است که ۲۰ نوع سبکهای دفاعی فردی را در قالب سه گروه مکانیزهای رشدیافته، رشدنایافته و روان رنجور مورد سنجش و طبقه بندی قرار می دهد.  این نسخه از پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی توسط اندوز، سینگ و بوند، ۱۹۹۳ طراحی شده که از نسخه ۷۲ عبارتی قبلی (اندروز، پولاک و استوارت، ۱۹۸۹)، استخراج شده است. پرسشنامه ۴۰ گویه ای سبکهای دفاعی در حال حاضر پرکاربردترین مقیاس خودسنجی مکانیزمهای دفاعی است. پرسشنامه حاضر توسط حبیب اله حسنی – هدایت حسنلو – یوسف محمدی (۱۳۹۲) به فارسی ترجمه شده است و  در قالب word / pdf قابل دانلود و دسترسی است. این پرسشنامه فاقد هنجار ایرانی است.