مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو ویتز یک ابزار اندازه گیری است که شدت هراس یا اضطراب اجتماعی بیمار را  مورد سنجش می دهد. این مقیاس در یک بررسی از پرسشنامه اظهار نظر بیماران درباره خودشان بوجود آمده است. مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو ویتز، توسط میشل لیبو ویتز ((۱۹۸۷)، روانپزشک آمریکایی و موسس کلینیک اختلالات اضطرابی نیویورک ساخته شده است.

محتوای مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو ویتز به طور عمومی شامل ۲۴ عبارت است و مشخص کننده تعدادی از موقعیتهای اجتماعی است که یک بیمار میتواند تجربه کند. این پرسشنامه بعنوان یکی از ابزارهای تشخیصی، یا در طی یک مصاحبه بالینی توسط روانشناس اجرا شود. همچنین در خلال جلسات درمان نیز بعنوان یک ابزار وضعیت سنجی (برای تعیین میزان پیشرفت درمان) کاربرد دارد. ضمناً برای مطالعات پژوهشی نیز از این ابزار استفاده شده است.

پرسشنامه حاضر توسط حبیب اله حسنی – هدایت حسنلو – یوسف محمدی (۱۳۹۲) به فارسی ترجمه شده است و دارای شیوه اجرا ونمره گذاری بوده، فاقد هنجار ایرانی است. فایل حاضر در قالب word / pdf قابل دانلود و دسترسی است.