گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است:

رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره علوم تربیتی

زبان: انگلیسی

تعداد صفحه :  ۱۳۹

تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۱۸

موضوع کامل:  ارزیابی تشخیص خطر خودکشی و مدیریت تحصیلات در برنامه های دکتری روانشناسی بالینی